Raspored odvoza smeća

Član 3.

Odvoz otpada vrši se na urbanom području, prigradskim i seoskim naseljima gdje je moguć pristup specijalnim komunalnim vozilima, a to su: Urije,Puharska, Tukovi, Gomjenica, Gaćani, Raškovac, Čirkin polje, Brezičani, Dragotinja, Palančište, Čarakovo, Zecovi, Rasavci, Ništavci, Petrovo, Saničani, Rakelići, Busnovi, Hambarine, Ljeskare, Ljubija, Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Orlovci, Orlovača, Garevci, Trnopolje, Petrov gaj, Kozarac, Kozaruša, Kamičani, Babići, Lamovita, Omarska, Niševići, Bistrica, Mrakovica, a po potrebi, kada se steknu uslovi i ostalih naselja.

Član 4.

Ulice i naselja iz člana 3. ovog Pravilnika svrstana su prema intenzitetu odvoza otpada u tri područja.

Član 5.

Prvo područje čini gradsko područje i ograničeno je sledećim ulicama: Branislava Nušića, veliki podvožnjak, Solunska, P. P. Njegoša, Kralja Aleksandra, Save Kovačevića, dio ulice Srpskih velikana, ul. Kralja Petra I Oslobodioca do mosta na rijeci Sani, dio ulice Muharema Suljanovića, Žarka Zgonjanina i naselje Pećani. Odvoz otpada sa ovog područja vrši se svakodnevno.

Član 6.

Drugo područje obuhvata odvoz otpada kod korisnika usluga koji imaju poslovne prostorije u ulicama Kozarskoj, Ž.Zgonjanina, i dijelu ulice Srpskih velikana. Odvoz otpada sa ovog područja vrši se tri puta sedmično u dane ponedeljak, srijeda i petak.

Član 7.

Treće područje obuhvata odvoz otpada u užoj gradskoj zoni, industrijskim zonama, prigradskim i seoskim naseljima kako slijedi: naselje 16. Maj (Kokin grad), Lukovica, Urije, Č. Polje, Gašića naselje, Puharska donja igornja, Čejreci, ul. Slavka Rodića, Palančište, Aerodromsko naselje, Voćnjak, Topolik, Vrbice, Raškovac, Starigrad, Gomjenica, Petrovo, Gaćani, Saničani, Rakelići, Busnovi, Tukovi, Čarakovo, dio naselja Zecovi, Rasavci, Ništavci, Hambarine, Ljeskare, Donja Ljubija i Ljubija, Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Brezičani, Dragotinja, Orlovci, G. Orlovci, Orlovača, Garevci, Trnopolje, P. Gaj, Kozaruša, Kozarac, Kamičani, Babići, Lamovita, Omarska, Bistrica i Mrakovica, Niševići.
Odvoz otpada saovog područja vrši se jednom sedmično po rasporedu:
- Ponedeljak: Kozarska ulica, dio naselja Č. Polje (iz Kozarskeulice i ulice Omlad inski put), dio Puharske, ulice 25.Maj, Brane Prokopića, Luke Stojanovića do Rudničke ulice, naselja Voćnjak, Orlovača, Garevci, Topolik, Vrbice i izlazna gomjenički most, Rizvanovići, Bišćani, Rakovčani, Svale-Banjalučka cesta, Brezičani, Dragotinja i Mrakovica.
- Utorak: Gašića naselje, dio ulicana Urijama do ulice Franje Kluza, ulica Franje Kluza, Slavka Rodića i ulice iz Slavka Rodića prema Aerodromskom naselju, Palančište, Raškovac, Starigrad, ulica Srpskih Velikana, Gomjenica, Petrovo, Saničani, Rakelići i Busnovi, Gaćani.
- Srijeda: dio ulica u Puharskoj, Čejreci, naselje Kokin grad, Lukovica, Tukovi, Hambarine, Donja Ljubija i Ljubija, Čarakovo, Zecovi, Rasavci, Ništavci, industrijska zona-Celpak.
- Četvrtak: dio naselja Urije, od ulice 29. Novembar do ulice1. Maj, dio Aerodromskog naselja, od Kozarske ulice, Lamovita, Omarska, Bistrica, Trnopolje i P. Gaj.
- Petak: dio naselja Urije, od ulice 1. Maja do ulice MilanaVrhovca, izbjegličko naselje preko puta Janjića pumpe, Kalata, Orlovci i Gornji Orlovci, Palančište, Kozarac, Kozaruša,Kamičani, Suvi brod, Babići, i odvoz klaoničkog otpada sa manjih klaonica.

Član 8.

Odvoz otpada iz mesnica vrši se svakodnevno.

Član 9.

Iz ulica i dijela ulica sa područja iz člana 6. i 7. ovog Pravilnika u koje ne mogu ulaziti komunalna vozila, korisnik komunalnih usluga je dužan iznositi komunalni otpad na mjesta pristupačna vozilima za odvoz otpada.

Iz Pravilnika o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada „SLUŽBENI GLASNIK“ Opštine Prijedor broj: 10/09

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider